OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DRIVEBOX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-426) przy ulicy Jemiołowej 44/101 (zw. dalej DRIVEBOX), w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy lub umów zawartych z powyższym podmiotem, w zakresie obejmującym następujące dane: imię, nazwisko, geolokalizacja, numer rejestracyjny pojazdu, oznaczenie indywidualizujące pojazd, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dla doręczeń, adres IP.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DRIVEBOX, w celach marketingu bezpośredniego, w tym prezentacji ofert handlowych oraz newslettera, zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po zakończeniu tego okresu, ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również za pośrednictwem telefonu, w celach marketingowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
 4. DRIVEBOX uprawniony są do dalszego powierzenia przetwarzania moich danych osobowych podmiotom, z którymi pozostaje on w stałej współpracy gospodarczej, w zakresie wskazanym powyżej, o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczenia DRIVEBOX lub realizacji działań marketingowych.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu odwołania mojej zgody lub przez okres obowiązywania umowy/umów zawartych z DRIVEBOX, a także po rozwiązaniu/wygaśnięciu tychże umów przez okres niezbędny dla prawidłowego rozliczenia stron oraz zabezpieczenia roszczeń lub praw DRIVEBOX, a w przypadku działań marketingowych także po upływie tego okresu.
 6. Zostałem poinformowany o przysługującym mi uprawnieniu do:
  1. odwołania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. żądania od DRIVEBOX dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia tychże danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zostałem poinformowany, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest DRIVEBOX,
  2. dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie właściwych przepisów krajowych,
  3. dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu odwołania mojej zgody lub przez okres obowiązywania umowy zawartej z DRIVEBOX, a także po rozwiązaniu/wygaśnięciu tejże umowy przez okres niezbędny dla prawidłowego rozliczenia stron oraz zabezpieczenia roszczeń lub praw DRIVEBOX, a w przypadku działań marketingowych także po upływie tego okresu,
  4. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zobowiązań umownych DRIVEBOX, a także podejmowanie działań marketingowych,
  5. wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne.

Contact

Drop us a line! We’ll be more than happy to have a chat with you.

Drivebox Sp. z o.o.
ul. Jemiołowa 44/101
53-426 Wrocław
Poland
P: +48 501 121 192

We benefit from over 10 years of experience gained by our employees on B2B telematics market, to create ultra-mobile IoT solution for passenger cars.

Contact us

Follow us on social media

© 2023 Drivebox Sp. z o.o.